Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Contact opnemen

  Privacy & Voorwaarden

  Klik hier voor onze Algemene voorwaarden.

  In dit Privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens die je aan ons verstrekt via de website. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens.

  Open ICT houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  Dit betekent in ieder geval dat:

  • Wij jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy statement;
  • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Wij op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

  Indien je na het doornemen van ons Privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

  Open ICT B.V.
  Printerweg 26
  3821 AD Amersfoort
  Tel: 033-4508090
  e-mail: info@open-ict.nl
   

  WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

  Je persoonsgegevens worden door Open ICT verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • Om (contact)aanvragen via de website te beantwoorden;
  • Het versturen van verdere informatie wanneer je daartoe een verzoek doet;

   
  Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Bedrijfsnaam;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;

  VERSTREKKING AAN DERDEN

  De gegevens die je aan ons verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

  Wij geven alleen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

   
  MINDERJARIGEN

  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

   
  BEWAARTERMIJN

  Open ICT bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

   
  BEVEILIGING

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • Alle personen die namens Open ICT van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

   
  RECHTEN OMTRENT JOUW GEGEVENS

  Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

   
  KLACHTEN

  Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

  Deze website maakt gebruik van cookies om u een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven.
  Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.